KALİTE YÖNETİMİ

Amacımız, kalite yönetim sistemi (KYS) nin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek Sağlıkta Kalite Diyaliz Standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

 

Acil Durum Tatbikat raporu 2023

Acil Durum Tatbikatı 2019 raporu

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMALARI

KURUMSAL YAPI
Genel Müdür Aynur Demirtaş Ergun
Muhasebe Müdürü Yıldıray Buldanlı
Kalite Yönetim Birimi tüm kurum çalışanlarıdır.
Kalite Yönetim Birimi Çalışanları Hemşireler, Teknisyenler, Hizmetliler, Şoförler, İdari Personel

KOMİTE
Mesul Müdür (Ekip Başı)
Sorumlu Uzman Hekim, Enfeksiyon Sorumlusu
Muhasebe Müdürü İdari ve Mali İşler Sorumlusu (Anlaşmalı Kurumlar Direktörü)
Kalite Yönetim Direktörü
İdari personel (Yazışma takibi, depo takibi, dış ilişkiler sağlayıcı)

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Genel Müdür
Mesul Müdür
Kalite Direktörü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Anlaşmalı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Anlaşmalı Güvenlik Kurumu FİLİZ GÜVENLİK
Teknisyen
Tıbbi Atık Sorumlusu,

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Muhasebe Müdürü

Kurum sekreteri

SKS Diyaliz Kapsamında İyi Uygulama Örnekleri
-İlaç Güvenliği ve Güvenli İlaç Uygulamaları kapsamında İlaç dolapları içerisindeki raflar karışımı önleyecek tarzda düzenletilmiş ve kapakları yenilenmiştir. Bu yenileme personel tarafında iş güvenliği ve kullanılabilirlik açısından memnuniyetle karşılanmıştır.
– İlaçların son kullanım tarihlerini kontrol etmesi için dönüşümlü olarak hemşire görevlendirilip çizelgeler hazırlandı.
– Diyaliz salonu içerisinde temiz alan oluşturuldu. Alan içerisine 2 adet lavabo konuldu.
– Diyaliz salonu içerisinde hasta el yıkama alanı oluşturuldu.
-Hasta ve Personel düşmelerinin önlenmesi için tüm merdiven ve basamaklara kaydırmaz bantlar çekildi ve bu dönem içerisinde düşme vakası tespit edilmedi.
– Tüm cihazların bakım çizelgeleri hazırlanıp süreleri içerisinde takipleri imza karşılığında yapılıyor.

Özdeğerlendirme Süreci
– Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda en az 1 defa yapılır.
Güçlü yanlar, iyileştirme alanları ve grup içinde fikir birliğine varılmaya çalışılır Alternatifler: istatistiksel ortalama: diyalog ortamının ve görüş alışverişinin kaybolması durumunda tavsiye edilir. Grup liderinin önemli rolü

– Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Ege Sağlık Vakfı Resmi Senedi
Sağlık Bakanlığı Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik
Hasta ve Çalışan Görüş-Önerileri
Çalışan Güvenliği Genelgesi
Hasta Hakları
Sosyal Sorumluluk

Kuruluş Amacı

Her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana özgü her olgu giderek önemini arttırmaktadır. Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında diyaliz merkezimizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan ekip, Mesul Müdür’e bağlı olarak görev yapmaktadır.
Hemodiyaliz için görevlendirilmiş olan bölüm kalite yönetim direktörü tüm personelimizle koordine biçimde çalışmaktadır.

Kalite Yönetim Birimi çalışmaları:

Kalite yönetim birimi sürece dahil tüm personelle kurumun içerisinde oluşabilecek riskli yönlerin tespiti için öz değerlendirme faaliyetleri başlatır.
SKS – Diyaliz (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
SKS Diyaliz’in uygulanmasına rehberlik eder, değerlendirir ve Mesul Müdür e bildirir.
Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan kontrol sonuçlarını değerlendirir.
SKS Diyaliz çerçevesinde OSGB işyeri güvenlik uzmanı ile birlikte hasta güvenliği ve çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma safhalarında destek ve takipçisi olur.
SKS Diyaliz kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapar.
SKS Diyaliz çerçevesinde hazırlanan ve diyaliz merkezimize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini yapar.
Diyaliz Merkezimizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla bina turlarını organize eder.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapar.

Kod uygulamalarını (Kırmızı- Mavi- Siyah) düzenli olarak takip eder, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
Hizmet sunumuna yönelik tüm verileri değerlendirir.
Hasta / hasta yakını memnuniyetini, analiz eder ve durum raporunu üst yönetime aktarır.

. Sağlık Hizmetleri
– Hasta Bakımı
– İlaç Yönetimi
– Enfeksiyonların Önlenmesi
– Laboratuvar Hizmetleri

. Destek Hizmetler
– Tesis Yönetimi
– Malzeme ve Cihaz Yönetimi
– Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
– Atık Yönetimi
– Personel görevlendirmeleri

Kalite Toplantılarımız
Yıl içinde belli periyotlarla Mesul Müdür, Kalite Yönetim Direktörü, İşyeri hekimi, OSGB yetkilisi, Hemşireler, Hizmetliler katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Diyaliz Merkezimizde- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, olayları izlemek
üzere tüm personel eğitilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri
Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Merdiven kaydırmazları, yangın tupleri, güvenlik kameraları, alarm sistemleri günlük kontrol edilmekte, ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.Çatı bakımları yapılmaktadır.
Özdeğerlendirme Süreci
– Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda en az 1 defa yapılır.
Güçlü yanlar, iyileştirme alanları ve grup içinde fikir birliğine varılmaya çalışılır Alternatifler: istatistiksel ortalama: diyalog ortamının ve görüş alışverişinin kaybolması durumunda tavsiye edilir. Grup liderinin önemli rolü

– Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

HEMODİYALİZ ÇALIŞANLARI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BİRİM: Diyaliz Ünitesi
GÖREV ADI : Diyaliz Ünitesi sorumlu Hekimi (Mesul Müdür)
AMİR VE ÜST AMİRLER :, İşletme Genel Müdürü, Yönetim Kurulu
GÖREV DEVRİ : Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
GÖREV AMACI : Diyaliz Ünitesi ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek, gerekli teknik VE tıbbi eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, denetlemeler yapmak ve eleman desteği sağlamakla sorumludur. Kurumu tüm resmi kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder. İmza yetkilidir.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Diyaliz Ünitesi işleyişini sevk ve idare etmek. SGK yazışma ve komisyonlarda kurumu temsil etmek.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine tabidir.
 Diyaliz Ünitesi’nin Sorumlu amiridir.
 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, çalışanları bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
 Diyaliz hastalarının tıbbî açıdan izlenmesinden, tedavilerinin yönlendirilmesinden ve hastalara tıbbî yönden faydalı olacak idarî ve tıbbî tedbirlerin belirlenmesinden sorumludurlar.
 Sorumlu uzmanın belirlemiş olduğu tedavi protokolüne göre, hastalara diyaliz tedavisi uygulamak, tedavi seansı sırasında hastaları tıbbî yönden izlemek, her diyaliz seansında hastanın dosyasına günlük gözlem notunu kaydetmek, diyaliz merkezi ile ilgili tüm verilerin yazılı veya bilgisayar ortamında arşivlenerek bu bilgilerin gereğine uygun olarak Bakanlığa ulaştırılmasını takip etmek ve akut komplikasyonlar ile acil durumlarda varsa uzman ile birlikte yoksa tek başına ilk müdahaleyi yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 Hastanın işlem öncesi hazırlanmasına yönelik Hastaların diyaliz reçetesi ve tedavi planının kontrol edilmesi, Hastanın ilgili hekim tarafından muayene edilmesi (fiziki muayene,vital bulguların değerlendirilmesi, kilo kontrolü gibi) Gerekli laboratuvar tetkiklerinin kontrol eder.
 Belirlenen kurallar çerçevesinde diyaliz makinelerinin setlenmesi ve yıkama işleminin yapılması sağlanarak işleme hazır hale getirilmesinden sorumludur.
 Diyaliz Ünitesi demirbaş ve tüketim malzemelerinin muhafazasından, bakım ve onarımından ve yerinde kullanılmasından sorumludur.
 Diyaliz Ünitesi’nin temizliğinden, Her diyaliz seansı sonrasında, diyaliz makinelerinin iç ve dış dezenfeksiyon işlemlerinden,kayıt altına alınmasından,aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur.
 Diyaliz Ünitesi’nin düzeni ile ilgili tüm faaliyetleri izler sorunları saptar ve Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatır.
 Diyaliz Ünitesi personelinin mesleki gelişimlerinde rehberlik ve danışmanlık yapar,iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar,performans değerlendirilmeleri yaparak geri bildirimde bulunur,birimiyle alakalı düzeltici-önleyici toplantılara katılır, faaliyetleri düzenler.
DİYALİZ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BİRİM: Diyaliz Ünitesi
GÖREV ADI : Diyaliz Ünitesi sorumlu Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER : Mesul Müdür (Sorumlu Hekim), Genel Müdür
GÖREV AMACI : Diyaliz Ünitesi’nin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek, gerekli teknik eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, denetlemeler yapmak ve eleman desteği sağlamakla sorumludur.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 Diyaliz Ünitesi’nin Hasta Bakım Hizmetleri Sorumlu amiridir.
 Servis temizlik görevlileri,hasta bakım personeli,teknisyen vb.de amiridir.
 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, çalışanları bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
 Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler.
 Gerekli araç-gerecin teminini ve Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
 Diyaliz Ünitesi için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasının kontrolünü sağlar.
 Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlar. İlgili birimlere geri bildirimde bulunur.
 Diyaliz Ünitesi’nin müdahaleler sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
 Enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlar. Sorumlu uzman hekime bildirir.
 İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlar.
 Tüm ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol eder,bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.
 Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, Diyaliz Ünitesi’nin personeli ile toplantılar yapar ve yenilikleri duyurur.


 TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR :
 Diyaliz /ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu sağlayan kişidir. Diyaliz merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda Hemşire görevlendirir . Diyaliz veri girişleri ve satınalmasından sorumludur.
 Kişisel Nitelikleri :
 Güvenli davranış biçimine sahip olma
 Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme
 Etkin dinleme, problem çözme ve doğru yargılama gücüne sahip olma
 Çatışmaları önleyebilme
 Tarafsız ve önyargısız olma
 Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olma
 Karar verme – planlama – uygulama becerisine sahip olma
 Hasta sorunlarını saptama ve çözme yeteneğine sahip olma
 Hasta bakımı ile ilgili kritik kararlar alabilme
 Sorumlu olduğu hemşire,hizmetli personel, şoförler ve teknisyenlerden etkin yararlanmak için çalışma listelerini ve yıllık izinlerini düzenler,
 Acil durumlarda çalışma listesini yeniden düzenleyerek hizmetin sürekliliğini sağlar.
 Servis dışına gönderilmesi gereken hastanın,sevk tanı ve tetkik işlemlerini takip eder, yaptırır.
 Hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur..
 Hemşirelik kayıt formlarının düzenli ve doğru olarak tutulmasını sağlar/denetler.
 Sorumlu olduğu hemşire grubunun eğitim ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaç doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programı ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna önerilerde bulunur.
 Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyum programını yürütür.
 Mesleki gelişmeleri takip eder, katılır ve grubu teşvik eder.
 Hasta ve ailesine gereksinimleri doğrultusunda eğitim yapar ya da yapılmasını sağlar.
 Diyaliz hemşireleri ile birlikte hasta bakımını diyaliz giriş ve çıkışlarının sağlıklı şekilde yapılmasını Hasta raporlarını, imza ve dosyalarının düzenlenmesini sağlar.
 Diyaliz bakımında kullanılan acil malzemelerin her zaman kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar, denetler. Eksiklerini temin eder.
 Diyaliz hizmetinin verilmesinde karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarına Mesul Müdür ile yapar.
 Hasta kabul işlemlerini yürütür, fizik ortamı ve ekip üyelerini hastaya tanıtır.
 Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.
 Enfeksiyon görünen durumlarda Mesul Müdür ve Uzman hekimle gerekli tedbirleri uygular/denetler.
 Tüm ilaçların güvenli ve kontrollü şekilde kullanılmasını sağlar ve denetler.

HEMODİYALİZ TEKNİSYENİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV TANIMI
Hemodiyaliz Ünitesindeki cihazların bakım,onarım faaliyetlerini yürütmekle yetkili personeldir.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM
İdari Olarak : İdari ve Mali İşler Müdürü
İşleyiş Olarak : Hemodiyaliz sorumlu hekim ve hemşiresi

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Sorumluluk : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
Görevleri :
 Diyaliz merkezinin teknik alt yapısı ile ilgili problemler ile diyaliz seansı öncesinde ,diyaliz sırasında ve sonrasında her türlü hizmet ve takibi yapmakla diyaliz hizmeti aksatmayacak şekilde hazır vaziyette bulundurmakla ve görev alanına giren diğer problemleri derhal sorumlu tabibe bildirmekle görevlidir.
 Her üç ayda bir su sisteminden elde edilen suyun bakteriolojik ve kimyasal analizlerinin takibinden bu numunelerin hıfsısıhha merkez başkanlığına gönderilmesinden ve sonuçların dosyalanmasından diyaliz teknisyeni veya teknikeri sorumludur.
 Depo içindeki malzemenin düzeninden sorumludur.günlük malzeme teknisyen kontrolünde hemşireye teslim edilir
 Su deposunda bulunan günlük su seviyesi,tuz tankı tuz seviyesi,filtreler ,motor ve tankların kontrol ve işlevinin sağlanması .
 Günlük su deposundaki diyaliz için hazırlanan suyun kitlerle analizinin yapılması.
 Su deposunda bulunan su seviyesini tuz tankını kontrol eder, gerekli cihazların çalışırlığını temin eder.
 Günlük su deposundaki diyaliz için hazırlanan suyun analizini yapar.
 Her 3 ayda bir depo suyunun bakteriel ve kimyasal incelemeleri için numuneleri HıfzıSıha merkez başkanlığına gönderir.
 Depodaki filtreleri motor ve tankların kontrolü ve işlevinin sağlanması.
 Diyaliz ünitesindeki aletlerin elektrik ile ilgili problemlerinden sorumludur.
 Görevini kalite yönetim politikası hedef ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

DİYALİZ HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV TANIMI
Meslekte en az iki yıl çalışmış (tercihen dahiliye alanında), Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip görevli ve yetkili sağlık personelidir.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM
İşleyiş Olarak : Hemodiyaliz ünitesi sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Sorumlulukları : Kurumun, Sağlık Bakanlığının ve Hemodiyaliz yönetmeliğinde belirtilen hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve servisteki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
Görevleri :
 Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır.işlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.
 Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder.
 Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirir.
 Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.
 Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.
 Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.
 Diyaliz giriş yerinin bakımını yapar.
 Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizör ve diyalizatı hazırlar.
 Arteriovenöz fistül girişimini yapar.
 Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli eğitimi verir.
 Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo, beslenme, fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği).
 Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta dosyasında muhafaza edilmesini sağlar.
 Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydetmek ve uygulamak,
 İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır.Enfeksiyon belirtileri saptandığında enfeksiyon hemşiresine bildirir.
 İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek,uygunsuzlukları farmakovijilans
 sorumlusuna haber vermek.
 Hasta ön değerlendirme Formunu etkin kullanarak hasta düşme , bası yarası risk
 değerlendirmeleri yapmak.
 İstenmeyen bir olay geliştiğinde( kan transfüzyonu reksiyonu,kesici-delici alet
 karalanması,düşme, yanlış ilaç kullanımı gibi)Kalite Yönetim birimine ve Sorumlu Hemşireye Olay bildirimi yapmak.
 Tüm bu uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak.
DİYALİZ SERVİSİ ŞOFÖR YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GÖREV ADI : Dıyaliz Hasta Nakil Şöförü ( Sürücü )
AMİR VE ÜST AMİRLER : Sorumlu Hemşire, Mesul Müdür
GÖREV DEVRİ :Şöför
GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Hastanenin her türlü nakil hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili yetkili personeldir.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 Hemodiyaliz Yönetmeliğine ve üst amirlerine tabiidir.
 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
 Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak merkeze gelir.
 Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak servis araçlarının kullanılması, korunması, yakıt ve yedek parçaların ikmali,yakıt ve sürekli kontrollerinden sorumludur,
 Aracın iç ve dış temizliğini yapıp/yaptırıp hazır halde olmasını sağlamak,
 Aracın yazlık ve kışlık bakımlarını yaptırmak,
 Diyaliz hastalarının güvenli bir şekilde naklini sağlamak.
 Aracın acil haller de dahil olmak üzere sevk esnasında kontrollü kullanmak,
 Servis araçlarının Trafik Sigorta Poliçesini, Motorlu Araçlar Tescil Belgesini ve Sürücü Belgesini yanında bulundurmakla sorumludur, istenildiğinde ilgililere ibraz edecektir. Bu belgelerin vizesi veya yenilemesi gerektiğinde işlemlerini işi aksatmayacak şekilde yapmak.
 Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
 Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlar.
 Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. ,
 Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapar.
 Olabilecek acil kaza veya hasta problemlerinde sorumlu hemşireye bilgi vermek.

TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 BİRİM: Tüm alanlar
 GÖREV ADI : Hizmetli
 AMİR VE ÜST AMİRLER : Sorumlu Hemşire / Mesul Müdür
 GÖREV DEVRİ : Hizmetli
 GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
 TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Tıbbi atık toplama işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek.
 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 Diyaliz yönetmeliği, Enfeksiyon ve Tıbbi Atık yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir
 Ege Sağlık Vakfının hazırladığı tıbbi atık yönetmeliğine mutlaka uyar.
 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
 Atık deposuna, görev yerinden getirdiği tıbbi atık ve evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar
 İlk önce Tıbbi Atık kıyafetleri ( forma , tulum , önlük , eldiven , bone , maske , gözlük ) giyer.
 Atık toplama saatlerinde atıklar toplar.( Saat 07:30 ve 19:30)
 Tıbbi atıklar Tıbbi Atık Arabasıyla (Turuncu)taşınır,
 Toplanan atıklar Tıbbi atık konteynırına bırakır.
 Teslim edilen atıkların karşılığında Atık Teslim Fişi alır.
 Geçici atık depoları , atık toplama arabaları ve konteynerlar çamaşır suyu ile yıkanarak temizler.
 Tıbbi atık konteynırı temizlendikten sonra yerler talaşlanarak sıvı atıklar katı hale getirilir ve yine tıbbi atık toplama poşetine konulur.Her toplama sonrası bu işlem tekrarlandıktan sonra depo çamaşır suyuyla yıkanır.Direk kanalizasyona bırakılmaz.
 Depoda gerekli güvenlik tedbirleri alır.Tıbbi atık personeli dışında kimse girmez.
 Eğitimi ve sağlık tarama takibi sorumlu hemşiresince yaptrılır.
 Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.
 Sorumlu Hemşiresi ve Sorumlu Teknisyen ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
 Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
 Tıbbi atıkların toplanması ve geçici depoya taşınması sırasında oluşabilecemlu Hekime haber verir.
 Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 BİRİM: Tüm alanlar
 GÖREV ADI : Hizmetli
 AMİR VE ÜST AMİRLER : Sorumlu hemşire, Muhasebe Müdürü
 GÖREV DEVRİ : Hizmetli
 GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
 TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Temizlik işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek.
 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 1475 sayılı kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir
 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
 Temizlik dışında servisi yapar, eksik malzemelerini listeleyerek muhasebe birimine verir. Diyaliz Merkezi yataklarının her hastadan sonra değişimini gerçekleştirir. Uygun şekilde çamaşırhananeye göturüp yıkanması ve ütülenmesi ve depolanmasını sağlar.
 Diyaliz giriş ve çıkışlarında ihtiyacı olan hastaya servis nakil aracına kadar eşlik eder.
 Temizlik hizmetleri kesintisiz hizmet verildiğinden dolayı sürekli olarak yapılır, denetlenir ve gerektiğinde tekrarlanır.
 Sorumlu olduğu yerin temizliğinin temizlik planı doğrultusunda yapılmasından ve kayıtlarının tutulmasından birinci derecede sorumludur
 Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte ederler .
 Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda yerinde ayrıştırarak yerine getirirler
 Atık deposuna, görev yerinden getirdiği tıbbi atık ve evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar
 Görev yerlerindeki havalandırma ve kokuların önlenmesinden sorumludurlar
 Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi, kendilerine belirtilen gün ve saatlerde temizlik gözetmenlerinden haftalık olarak alırlar. Bu malzemeleri görev yerlerinde kendilerine gösterilen depoda muhafaza ederler
 Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak bulundurulmasından sorumludurlar
 Görevini yerine getirirken mutlaka eldiven ile çalışacaklardır
 Steril birimlerde temizlik Enfeksiyon Kontrol talimatlarına uyar.
 Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildireceklerdir.
 Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak kuruma gelir.
 Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.
 Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
 Sorumlu hemşire tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır
 Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
 Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BİRİM: Kalite Yönetim Birimi
GÖREV ADI: Kalite Yönetim Direktörü
AMİR VE ÜST AMİRLER:
YÖNETİM KURULU
GÖREV DEVRİ:
İzinli ve raporlu olduğunda Kalite Yönetim Biriminde çalışan görevli diğer kişiye görevini devreder.
GÖREV AMACI: Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar kurumdaki tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
 Kurumlarda üst yönetimin belirlediği bir çalışan, Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.
 Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
 Kalite yönetimi, hasta güvenliği ve dokümantasyon gibi konularda eğitim almış olmalıdır.
 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 Kurumsal amaç ve hedeflerine yönelik çalışmaları takip eder.
 Sağlıkta Kalite Standartları esas alarak kurum içinde gerçekleştirilen öz değerlendirmeleri yönetir.
 Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
 Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetlerini, hasta iletişim birimi temsilcisi ve yönetimden bir kişi ile beraber değerlendirir.
 Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetlerini, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi ile değerlendirir.
 SKS çerçevesinde hazırlanan dokümanları kontrol eder.
 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 SKS’nin uygulanmasına yönelik oluşturulan bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışır.
 SKS kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmalarını yönetir.
YETKİLER:
 Sağlıkta Kalite Standartları esas alarak kurum içinde gerçekleştirilen öz değerlendirmeleri yönetir.
 Sağlıkta Kalite Standartları uygular ve uygulatır.

Tıklayınız..

TIBBİ ATIK PLANI

1. GENEL BİLGİLER
Özel Ege Sağlık Vakfı Diyaliz Merkezi
Işılay Saygın Sokak No 17 Alsancak İzmir
0232 463 25 36-37
0232 463 67 12
II-İDARİ BİLGİLER
II.1. TIBBİ ATIKLAR SORUMLUSU:
II.2.TIBBİ ATIK SORUMLUSUNU E POSTASI: info@egesaglikvakfi.com.tr
II.3.SAĞLIK KURULUŞUNUN YATAK SAYISI: 14 adet
II.4.SAĞLIK KURULUŞU HASTA SAYISI (KİŞİ/YIL): ORTALAMA 58 HASTA – 8200 SEANS
II.5.PLANIN DÖNEMİ: 2023-2024 DÖNEMİ İÇİN

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
III.1.ATIK MİNİMİZASYONU
Diyaliz Merkezimizde tıbbi atık sarfiyatı incelenerek fiziki yapılara uygun çözümler üretilmiştir. Bunlar farklı renklerde ve boyutlarda kapaklı kovalar, dayanıklı poşetler , saklama kapları ve konteynerlardır.
III.2. TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRLMESİ.
III.2.a) Diyaliz Merkezimizde enfeksiyon yapıcı atıklar kaynağında ayrıştırılarak biriktirilmektedir.
Bu amaçla her cihazın için Mavi yada beyaz renkli içerisinde kırmızı tibbi atık poşetli bulunan 19 lt lik 14 adet kapalı enfekte atık kovası konulmuştur. Her seans toplanıp 50 lt lik 2 adet kapaklı beyaz konteyner içerisinde kırmızı tıbbı atık poşeti bulunan atık alanına aktarılmaktadır.
III.2.b) Delici ve kesici atık kutuları için ergonomik kullanım amacına sahip 10lt lik 14 adet Tıbbi Atık kutusu Kesici Delici ve bulaşıcı etiketi bulunan sarı gövde kırmızı kapaklı kovalar konulmuştur.

III-3. TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR
III.3.a)Taşıma konteyner ı özellikleri. 1 adet 750 lt lik konteyner, 1 adet 150 lt lik.
III.3.b)Taşıma kap/kovalarının özellikleri: Bu amaçla her diyaliz cihazın için Mavi yada beyaz renkli içerisinde kırmızı tibbi atık poşetli bulunan 19 lt lik 14 adet kapalı enfekte atık kovası konulmuştur. Her seans toplanıp 50 lt lik 2 adet kapaklı beyaz konteyner içerisinde kırmızı tıbbı atık poşeti bulunan atık alanına aktarılmaktadır.
Delici ve kesici atık kutuları için ergonomik kullanım amacına sahip 10lt lik 14 adet Tıbbi Atık kutusu Kesici Delici ve bulaşıcı etiketi bulunan sarı gövde kırmızı kapaklı kovalar konulmuştur. Kovaların 3/2 si dolunca kapaklarını sıkıca kapatıp kırmızı enfekte torbasına koyup 750 lt lik 1 adet Tıbbi atık konteyner ına konulmaktadır.

III-4. TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER:
III.4.a)Tıbbi Atıklarının toplama ekipmanlarının bulunduğu yerler: Diyaliz ünitesi

III.4.a)Tıbbi atık toplama saatlerimiz hastaların diyaliz giriş ve çıkışlarına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 10.00 – 14.00- 18.00 olmaktadır.

III.4.c)Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: 1adet tıbbi atık çöp
Taşıma 150 lt lik konteyner ile büyük asansör e konularak tıbbi atık geçici depolama alanına nakledilmektedir. Geçici depolama alanı bina bahçe içindeki özel kapalı alandır. Hasta yoğunluğunun olmadığı saatlerde işlem gerçekleştirilir.
.
III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA
III.5.a)Tıbbi atıkların geçici depolama birimi: Kapalı Depo içerisinde konteyner.
III.5.b)Tıbbi geçici depolama birimi yeri: Bina bahçe içinde.
III.5.c)Tıbbi Atık geçici depolama biriminin özellikleri.Bir adet konteryner ile özel alanda.
III.5.ç)—-

III.6. TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA EKİPMANLARININ VE ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

III.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının temizliği ve dezenfeksiyon
işlemleri: Depodaki tıbbi atıklar boşaltıldıktan sonra depo ve taşıma konteynerları
dezenfektan ile temizlenir. Bu işlem depodaki her tıbbi atık boşaltım
sonrası ve ihtiyaç halinde yapılır. Tıbbi atık konteynerları haftada 1 kez ve gerektiğinde temizlenir.
III.6.b)Görevli Personelin Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler:Tek kullanımlık dayanıklı eldiven, Maske, Bone ve Plastik çizme ile plastik önlük kullanılmaktadır. Çizmeler daha sonra hipoklorit ihtiva eden dezenfektan ile temizlenir. Diğer malzemeler tıbbi atığa dahil edilir.
III.6.c)) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar:
– hipoklorik asit
– 1/10 hipoklorit solüsyon

III.7.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

III.7.a)Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması sırasında
oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:
Tıbbi atıkların toplanması ve geçici depoya taşınması sırasında oluşabilecek kazalarda ve
yaralanmalarda Sorumlu hekime haber verilir ve birey En yakın hastanenin Acil
servisine yönlendirilir.
. Yaralanma sonrası temas bölgesi su ve sabunla yıkanır. Mukozal temaslarda bölge bol
suyla yıkanır.
III.7.b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında
oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:
. Çöp dökülen bölgeyi temizleyecek kişi gerekli koruyucu kıyafeti giyer,
Tıbbi atık içeren çöpün yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atığın uygun ekipman ile
toplandıktan, sıvı atık ise uygun emici malzeme ( talaş, peçete v.b.) ile yoğunlaştırdıktan sonra tekrar
kırmızı renkli torbalara konur. Kullanılan ekipmanlar ile bölge uygun yer yüzey dezenfektanı ile
dezenfekte edilir.

III.7.c)Kazaların kayıt altına alınması ve raporlanması:
Oluşan kazalar ve dökülmeler için tutanaklar tutularak raporlar hazırlanır. Dosyalanarak kayıt
altına alınır.
III.8. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL
III.8.a)Tıbbı Atıklar için: Barış Karakoç. 0(538) 293 92 44
Diyaliz Hizmetlisi
Evsel nitelikli atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu
personel ve görev tanımları: Meryem Korkmaz. 0534 939 26 87
III.8.b) Görev tanımı:) Hizmetli
III.8.c) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve
çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler:
Ekipman: özel eldiven, koruyucu maske, bone, çizme ve plastik önlük. Çatı Katı Dolabında bulunmaktadır.
8.8.c) ç) d) Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynerlarının işletilmesinden sorumlu personel Barış Karakoç’tur. Mesul Müdür Yavuz Güneş tarafından denetlenir. Sağlık Kontrolleri İşyeri hekimi Fatih Akman tarafından rutinde 6 ayda bir gerektiğinde her an yapılmaktadır. Gerekli tahliller personel özlük dosyasındadır.

III.9. TIBBI ATIKLARIN STERİLİZASYON TESİSİNE TAŞINMASI
III.9.a) LİSANSLI TAŞIMA FİRMA ADI:İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Belediyesi nin yetkilendirdiği MİROĞLU BESOT ADİ ORTAKLIĞI. Atatürk mahallesi Mağara Bahçe Mevki No:38 Manisa.
Lisans No: IL-S-55318
III.9.b)Yetkili Kişi: Mustafa Akça Tıbbi Atık İzmir Bölge Sorumlusu: Tel: 0541 808 72 14
mustafa@miroglu.com.tr
Türü : D9
III.9:c)Tıbbi Atıkların Teslim Periyodu: Geçici atık deposunda biriken tıbbi atıklar her hafta Salı ve Cumartesi 08.30 ile 10.00 arasında anlaşmalı şirkete teslim edilir. Teslim sırasında çöpler kantar ile tartılır. Teslim tutanağı hazırlanarak kayıt altına alınır.
III.10.TIBBİ ATIK STERİLİZASYON
III.10.a)TIBBİ ATIKLARIN GÖNDERİLDİĞİ VEYA İMHA EDİLDİĞİ TESİS: MİROĞLU BESOT ADİ ORTAKLIĞI. Atatürk mahallesi Mağara Bahçe Mevki No:38 Manisa.
Lisans Numarası: IL-S-55318, Geri Kazanım Yöntemi D9
III.10.b)İLETİŞİME GEÇİLECEK TESİS SORUMLUSU Kişi: Mustafa Akça Tıbbi Atık İzmir Bölge Sorumlusu: Tel: 0541 808 72 14
mustafa@miroglu.com.tr
III.11 KAYIT TUTMA RAPORLAMA VE ATIK BEYANI
III.11.a)Bir önceki yıl tıbbi atığımız yıllık 9762 kg dır.
III.11.b) Atıkları kayıt altına muhasebe birimimiz almaktadır. Vedat Albayrak 0 232 463 25 36
III.11.c)TIBBİ ATIK MİKTARINI KAYIT ALTINA ALMA RAPORLAMA VE ATIK BEYANI Her hafta Salı ve Cumartesi 08.30 ile 10.00 arasında anlaşmalı şirkete teslim edilir. Teslim sırasında çöpler kantar ile tartılır. Teslim tutanağı hazırlanarak kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan evraklar muhasebe servisinde dosyalanır. İlgili firmayla sözleşmeler yıllık olarak yenilenir.