EGE SAĞLIK VAKFI BAĞIŞ HESABI

T.C. ZİRAAT BANKASI KAHRAMANLAR ŞUBESİ

IBAN TR67 0001 0012 0406 9553 7450 22

EGE SAĞLIK VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ İNDİR

EGE SAĞLIK VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KANUNU İNDİR (Bursiyerler için ıslak imzalı olmak zorunda )

AMAÇ

Madde1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ege Sağlık Vakfı Resmi Senedinin 3 maddesinde yer alan, Ege Sağlık Vakfı’nca oluşturulacak fondan, Türkiye’de lise ve yüksek eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan; kabiliyetli, çalışkan, başarılı, sağlam karakterli öğrencilerin belirlenen koşullarda burs ve barınma yeri temininde tabii olacakları esas, işlem ve usulleri düzenlemektedir.

KAPSAM

Madde 2
Bu yönetmelikle oluşturulan fon, burs verme, barınma amacıyla lise ve yüksek öğrenim burslarından yararlanacak öğrencileri kapsar.

TANIMLAR
Madde 3

FON; Vakfın burs verme amacıyla ayırdığı paranın toplamı.
BURS SENEDİ; burs alanlarla, Vakıf İdaresinin karşılıklı imzaladığı sözleşme.
VAKIF; Ege Sağlık Vakfı.
YÖNETİM KURULU; Ege Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu.
BURSİYER; burs almaya hak kazanmış öğrenciler,
ÖĞRENİM BURSU; Lise ve Üniversite seviyesinde öğrenim gören öğrencilere eğitim sürelerince verilen burs.
BARINMA BURSU; Yurtdışından ve yurtiçinden akademik, kültürel, sanatsal ve spor çalışmalar için gelmiş olan kişilere ve öğrencilere barınma yeri tahsisi.
SPOR BURSU; Lise ve Üniversite spor takımlarında veya ferdi branşlarda Ege Sağlık Vakfı adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek olan öğrencilere verilecek olan her türlü yardım.

İLKELER
Madde 4
Yönetim Kurulunca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeye göre verilir. Burstan istifade edebilmek için öğrencinin okuldan, herhangi resmi veya özel kuruluştan başkaca ücret veya öğrenim bursu almamış olması şarttır.
Burs talebinde bulunan adayın, burstan yararlanabilmesi için Vakıf Öğrenim Bursu Uygulama Kriterlerinde öngörülen şartlara uyması ve Yönetim Kurulunca bursiyerliğinin kabulü gerekir.
Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü sürece bursiyerlerin burs alabilmeleri için öğrenime mücbir sebepler dışında ara vermemiş olmamaları ve öğrenimlerinin aksaksız devam etmesi şarttır.
Bursiyerlerin bursunun devamı için, bursiyerin sınıfını bütünlemesiz geçmesi ve eğitimini normal sürede bitirmesi gerekir. Bursun devamı konusu Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Bursiyerler bunu her sene sonu okuduğu okul idaresinden alacağı öğrenim belgesi ile tevsik etmek ve yeni dönem için kaydını yenilemek zorundadır.
Vakfın desteği ile tabii afetler sonrası verilecek burslarla ilgili şartları Yönetim Kurulu belirler.

DEĞERLENDİRME
Madde 5
Burs verilecek öğrencinin öncelikle çocuk esirgeme ve yetiştirme yurtlarında yetişmiş, ebeveynlerinden birini kaybetmiş, dürüst, mali desteğe muhtaç, sorumluluk hissi yüksek, sağlam karakterli, tutum-davranışlarında ölçülü ve milli duyguları, vatandaşlık hissi kuvvetli olması aranılan temel niteliklerdir. Bu niteliklere uyan öğrenciler Yönetim Kurulu’nca saptanan ölçütlere göre değerlendirilir.

Değerlendirmede;

Yükseköğrenim bursları için bu okullara giriş sınavında alınan puanları, öğrencinin bir önceki okuldaki veya daha önceki sınıflardaki başarı durumları, ailevi ve kişisel durumlarıyla mali desteğe olan ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
Barınma bursları için yerli ve yabancı üniversitelerin öğrenci değişim programlarından veya akademik, spor, kültürel ve sanatsal her türlü çalışmada ülkemize ve şehrimize yapacakları sosyal çalışmalardan dolayı konaklamalarını Vakıf binaları içinde ihtiyaç ve sürelerinde karşılar.

BURS MİKTARI VE SAYISI

Madde 6
Burslar için her yıl fonun varlığına göre değişik burs çeşitleri için verilecek burs sayısı ve miktarı, bursiyerlerde aranacak ölçütler, bu yönetmelik için geçerli ilkelere uygun olarak Yönetim Kurulunca saptanır.

BAŞVURMA
Madde 7
Burs için başvurma Eylül Ekim ayları arasında yapılır. Üniversite sınav sonuçlarının ve okulların açılış tarihlerine göre bu süre değişebilir.
Burs alma şartlarına uyumlu olduğu halde, kontenjan yetersizliğinden ilk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu devam ettikleri okuldaki sınıf geçme notu genel esasları dahilinde değerlendirilir.

BİLDİRİMİN İNCELENMESİ
Madde 8
Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri araştırabilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir ve ödenmiş olan bursların tutarı, herhangi bir ilzama lüzum kalmaksızın ve velisinin gelirlerinden defaten tahsil edilir.

BURSİYERLERİN TESPİTİ VE ÖDEME

Madde 9
Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 9.1
Burs almak isteyen öğrenciler Vakıfça belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunabilir.

Madde 9.2
Yönetim Kurulu yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra hak kazanan öğrencilere ve veya velilerine belirlenen standart fon senedini imzalatır.

Madde 9.3
Bursiyerin devam ettiği veya edeceği okulun öğretim yılı içinde, bursiyerin veya velisinin adına açılan bir banka hesabına Vakıf tarafından yatırılır.

Madde 9.4
Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler Vakıf web sayfasında yer alır. Sonuçlarda aynı şekilde değerlendirme sonuçlarına göre açıklanır.

DESTEK BURSLARI;
Madde 10

İhtiyaç bursları: Doğal afet, yangın ve benzeri nedenlerle ya da ani olarak gelişen ve Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda geçerli sayılabilecek bir nedenle ve belgelenerek kanıtlanması koşulu ile,
Vakıf adına bireysel olarak spor karşılaşmalarına katılan sporculara,
Şehit, kimsesiz, öğretimlerini Yetiştirme yurtlarında tamamlamış olan çocuklara, durumlarını kanıtlamaları koşulu ile öğrenimlerine başlamalarından itibaren,
ç) Üniversitede okuyan kardeşlerden birine,
d) Ege Sağlık Vakfında çalışan görevli kişilerin çocuklarına,
e) Öğrencilerin barınma gereksinimlerini karşılamaları için burs verilir.
BURSUN KESİLMESİ

Madde 11 Bursiyerlerden;

Sene sonunda kalanların ve bursun devamı, Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlerin,
Sınıfta kalanların,
Devam etmekte oldukları öğretim kurumlarından bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Yönetim Kuruluna getirmeyenlerin,
Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulunun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
Vakıf’tan burs aldığı sürece bir başka kurum ve kuruluştan burs öğrenim kredisi alanların,
Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı ve güvenilir belge ve şahitliklerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince ‘’süreli çıkarma’’ cezası verilenlerin,
Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu’na yanlış beyanda bulunanların burslarının kesilmesine, bursun kesilmesi sonrasında yapılacak işlemlere Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıdakiler dışında bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörlerde Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilir. Yönetim Kurulu kararları kesindir ve itiraz hüküm ifade etmez.
Burs’un haksız olarak alındığı ve kesilmesine Yönetim Kurulunca karar verilen bursun tamamı kanuni faizi ile birlikte Vakfa geri ödenir.
Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BURSUN BİTİMİ, BAĞIŞLAMA

Madde 12
Bursiyer tahsilini bitirdiğinde durumu en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulu’na bildirmeye mecburdur.
Bursiyer tahsilini bitirdiğini bu süre içinde Vakfa bildirmediği bu süre içinde Vakfa bildirmediği takdirde Vakıftan aldığı fazla bursları kanuni faizi ile defaten ödemeyi kabul etmek zorundadır.